top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

İşbu bilgilendirmenin temel amacı, Alim Yapım tarafından (“Şirket”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den (“Tebliğ”) doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları siz değerli ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin dikkatine sunmaktır.

 

Alim Yapım’a ait olan https://www.hadsizproje.com alan adlı internet sitesinin tüm yazılımı, tasarımı ve içeriğinde yer alan her türlü resim, fotoğraf, yazı ve benzeri içeriklere ilişkin tüm haklar Alim Yapım’a aittir, fikri ve sınai mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır ve bunlar Alim Yapım’ın öncül ve yazılı onayı olmaksızın kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Toplanan Kişisel Veriler

 

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla ve mevzuata ayrıca Şirket politikalarına uyumun sağlanabilmesi sebebine dayanılarak elektronik ortamda veya sözlü veya yazılı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” başlıklı 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde detaylı şekilde belirtilmiş amaçlarla da işlenebilmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, Alim Yapım’ın sunduğu hizmetler ve faaliyet konusu çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde; işbu Aydınlatma Metni’nde işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek sureti ile işlenmektedir. Alim Yapım, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz;

 

  • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun şekilde,

  • Doğru ve güncel olarak,

  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için ve de

  • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak

işlenmektedir.

 

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

 

Müşterilerimize ait ve/veya ilişkin kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ilgili müşterimizin açık rızası olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

 

Kişisel verileriniz, Şirket ile, Şirket’in hissedarlarına, Şirket çalışanlarına, tedarikçilere, iş ortaklarına, danışmanlara ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlıklı 8. ve “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddelerinde belirtilen Şartlar dahilinde aktarılabilecektir.[MOU1] 

 

  1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 

Kişisel verilerin işlenmesi bakımından, yürürlükteki mevzuattaki tanım uyarınca veri sorumlusu, Alim Yapım ve Menajerlik Limited Şirketi’dir.

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Alim Yapım’a iletmeniz durumunda Alim Yapım talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Alim Yapım tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Belirtilen bu haklarınızı kullanmak için, bu yöndeki talebinizi KVKK’nın 13. maddesi doğrultusunda, Alim Yapım’ın “Akat Mah. Zeytinoğlu Cad. Uğur Apt. No:1 D:41 Kat:8 Beşiktaş / İstanbul” adresine, adınızı ve soyadınızı ve de imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil iseniz uyruğunuzu, pasaport numaranızı veya varsa kimlik numaranızı, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizi, bildirime esas elektronik posta adresi ve telefon numaranızı ve de talep konusunu ve kimliğinizi tespite yarayan gerekli bilgi ve belgeleri eklemek sureti ile elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

 

  1. Değişikliklere İlişkin Bilgilendirme

 

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar, Alim Yapım’ın yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri zaman zaman güncelleyebileceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildirmek isteriz.

 

  1. Kişisel Verilerin Güvenliği

 

Şirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya islendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri islendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya verilerin islenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Şirket tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır.

bottom of page